fbpx

Bikemag.hu – Általános Szerződési Feltételek

Brand & Standard Capital Kft.
székhely: 1135 Budapest, Petneházy u. 55.
cg.: 01-09-733997
adószám: 13414166-2-41

Általános Szerződési Feltételek
(érvényes 2022. február 10-től visszavonásig)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) a Brand & Standard Capital Kft.  a továbbiakban „Szolgáltató vagy Szolgáltató”) által értékesített
Bikemag.hu online portálra (továbbiakban „Portál”) vonatkozik.

Az Üzemeltető által képviselt Bikemag.hu online portálon megjelenő hirdető, hirdetőt képviselő cég vagy ügynökség (a továbbiakban „Megrendelő vagy Megrendelő”) általi hirdetés, hirdetések vagy más megjelenések megrendelése egyben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződést jelent.
Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg Szolgáltató annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et Szolgáltató weboldalán (https://bikemag.hu) közzé nem teszi.

I. Megrendelés tartalma

   1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hirdetési felületeket vagy egyéb megjelenéseket a bikemag.hu portálon biztosítja megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében.
   2. Szolgáltató fenntartja magának a bikemag.hu portál hirdetési felületeinek változtatási jogát.
   3. Megrendelő által leadott reklám jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti.
   4. A bikemag.hu portál rendkívüli karbantartását, frissítését és az emiatti esetleges leállást Szolgáltató minden esetben a legrövidebb időn belül jelzi a Megrendelőnek. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Portál olyan, karbantartás vagy meghibásodás esetén történő leállásáért, amely a technikai hátteret vagy internet elérést biztosító szolgáltató miatt következik be.
   5. Megrendelő által készen hozott online reklámot az elhelyezést megelőzően a Szolgáltató megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha az elhelyezésnek bármilyen akadálya merül fel, arról értesíti a Megrendelőt.
   6. Szolgáltató lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén jogosult jogkövetkezmény nélkül visszautasítani az elhelyezést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján Szolgáltatóval kötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a felület lekötése nem az online hirdetés pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és ha Szolgáltató az online hirdetés pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be ütközik.
   7. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely online hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Megrendelő köteles 1 munkanapon belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha Megrendelő továbbra is kéri az online hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és mindennemű felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján Szolgáltató dönthet az online reklám elhelyezéséről.
   8. Megrendelő felel az online hirdetése tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Szolgáltató részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait – ide értve a személyiségi-, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi jogokat – nem sérti. Szolgáltató jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma jogszabálysértő. A Megrendelő, mint reklámozó felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóságnak az online hirdetésével összefüggésben. Az esetleges eljárások során Szolgáltatóra rótt bírságot illetve az őt ért károkat a Megrendelő köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megrendelő az online hirdetésekre vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.
   9. Az audio, illetve az audiovizuális (internetes) hirdetés/reklám esetében a Megrendelő szavatolja, hogy az audio, illetve audiovizuális reklám reklámozás céljára megrendelt mű, vagy ha előzetesen meglévő művet (például zenét) használ fel, akkor szerzői jogosultakkal történt megállapodás alapján, reklámozás céljára rendelt műnek tekintendő (melyről a közös jogkezelőt is írásban értesítették), és a Megrendelőre idő-és helybeli egyedi hozzáférés szerinti nyilvánossághoz közvetítési jog átruházásra került (a felhasználási időszak alatt és területen).
   10. Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, amennyiben a hirdetendő termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek körébe tartoznak. Amennyiben a Megrendelő nem maga a hirdető, akkor Megrendelő köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni a hirdetőtől. Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, amennyiben a hirdetendő termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek körébe tartoznak. Amennyiben a Megrendelő nem maga a hirdető, akkor Megrendelő köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni a hirdetőtől.
   11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül visszautasítson minden olyan megrendelést, amely nem összeegyeztethető az oldal tartalmával, filozófiájával vagy Szolgáltató érdekeivel.

II.  Megrendelés szabályai

   1. Szolgáltató a hirdetések megrendelését, módosítását kizárólag írásban (e-mailen vagy elektronikus programban rögzítetten) fogadja el.
   2. Megrendelő képviselője által küldött foglalásnak minősül, a Megrendelő hivatalos e-mail címéről és/vagy az eljárásra jogosult képviselő e-mail fiókjából megküldött, vagy a Megrendelő online megrendelési rendszerében rögzített és elektronikus levélben visszaigazolt dokumentum. A megrendelés elfogadható cégszerű aláírással ellátott nyomtatott megrendelőlapon is.
   3. Megrendelésnek tartalmaznia kell:
    a) Megrendelő nevét,ügynökségtől („Ügynökség”) érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét is,
    b) a Megrendelő címét
    c) a Megrendelő adószámát
    d) a Megrendelő székhelyét és postázási címét
    e) a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét
    f) a hirdetendő termék vagy szolgáltatás megnevezését és a megrendelés pontosan (elérési út szerint) meghatározott felületét és időtartamát
    g) a kreatívok leadási határidejét
    h) valamint a megbízási díj fizetésének módját és fizetési határidejét.
   4. Amennyiben a megrendelés egy a hirdetőt képviselő cégtől vagy ügynökségtől érkezik és az írásos megrendelés nem tartalmazza azonosítható módon az ügyfél cégnevét és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Szolgáltató további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.
   5. Ha a Szolgáltató az online hirdetést befogadja, úgy a megrendelésben igényelt reklámfelületet leköti és azt a Megrendelőnek visszaigazolja.
   6. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Szolgáltató a megrendelés egy részét már teljesítette.
   7. Szolgáltató a megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.
   8. Szolgáltató a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt reklámfelületen a megrendelésben meghatározott időtartamban és feltételekkel biztosítja a Megrendelő részére az online hirdetés megjelenését.
   9. Az online hirdetés kreatív anyagát a Megrendelő köteles a megrendelés szerint lekötött kezdőnapot megelőzően a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időpontig a Megrendelő részére eljuttatni a megrendelés visszaigazolásában meghatározott módon és technikai minőségben.
   10. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában nincs megjelölve, a kreatívok leadási határideje a kampány indulása előtti 4. munkanap. Szolgáltató által esetlegesen előírt speciális technikai feltételekről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a Megrendelő aláírása után legfeljebb 4 munkanappal. Az e-mailen elküldött reklámanyag csak akkor tekinthető megérkezettnek, ha az a küldés során nem sérült meg.
   11. Szolgáltató nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért vagy ellehetetlenüléséért, ha a Megrendelő az online hirdetés anyagát nem a fentiek szerinti időben, vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át.
   12. Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből, hibájából vagy hiányából fakad.
   13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező mindennemű költséget és egyéb kárt a Megrendelőre áthárít.
   14. Abban az esetben, ha a Megrendelő hirdetését a hirdetési felületen történő elhelyezésre készen (elektronikus formában) juttatja el a Szolgáltatóhoz, a hirdetés sajtó- és egyéb hibáiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
   15. Az olyan sajtóhibák, amelyek a Szolgáltató mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igényt.
   16. Társadalmi célú reklámnak („TCR”) az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül, amely nem közérdekű közlemény. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egy reklámot TCR-nek minősítsen.
   17. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatban meghatározott tarifaárak és az egyedi ajánlatban meghatározott kedvezmények az irányadók. A Megrendelő a szerződésben csak a Szolgáltató által megjelölt kedvezményeket tudja legfeljebb a hirdetés ellenértékének összegében jogosultság esetén biztosítani.
   18. Megrendelő által a megrendelésben a kedvezmények mértékének téves vagy nem megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonhatja maga után.
   19. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Szolgáltató a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.
   20. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy nyereményjátékra vonatkozó megrendelése vagy bármilyen más módon történő nyeremény, ajándék felajánlása esetén az aktuális jogszabályoknak megfelelően az előírt módon bejelenti azt a hatóságok felé és annak minden esetlegesen felmerülő anyagi vonzatát magára vállalja.

III. A megrendelések módosítása és lemondása

   1. A megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megrendelés Megrendelő általi visszavonása az alábbi lemondási díjfizetési feltételekkel lehetséges:
    Megrendelő kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján fix (időalapú) megjelenések esetén:
    a) a kampány tervezett indulása előtt 15 napon belül történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 10%-ának megfelelő megbízási díj,
    b) a kampány tervezett indulása előtt 10 napon belül történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 50%-ának megfelelő megbízási díj,
    c) a kampány tervezett indulása előtt 5 napon belül történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 75%-ának megfelelő megbízási díj,
    d) a kampány tervezett indulása előtt 2 napon belül, vagy a kampány indulását követően történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 100%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére.
   2. Megrendelő kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján nem fix (AV vagy egyéb) megjelenések és kampányok esetén:
    e) a kampány tervezett indulása előtt történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 25%-ának megfelelő megbízási díj,
    f) a kampány indulása után történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár fennmaradó részének 50%-ának megfelelő megbízási díj,
    Megrendelő elfogadja, hogy lemondásnak számít és a fenti díjak Megrendelő általi megfizetését vonja maga után a megrendelt hirdetési kampány eredeti időszakához képest 2 hónapnál hosszabb időszakkal történő elhalasztása vagy elmozdítása is.
   3. A megrendelés csak írásban módosítható vagy mondható le. Az ennek alapján érvényesített lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás az a nap, amikor az arról szóló értesítést 15:00 óráig a Szolgáltató e-mailen vagy tértivevényes levélben megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta.
   4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések visszaigazolt net-net értékének 5%-ának megfelelő felár fizetendő.
   5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a jelen ÁSZF-ben vagy a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időpontokban a Megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a megállapított anyagokat, és ezért Szolgáltató nem tudja időben elhelyezni a Megrendelő hirdetését (például azért, mert a Megrendelő nem vagy későn juttatta el a szükséges kreatívokat, szövegeket a megfelelő formátumban), ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Szolgáltató fenntartja a jogot a teljes net-net díj kiszámlázására és behajtására. A hirdetéshez szükséges anyagok leadását követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.
   6. A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Szolgáltató nem vállal garanciát a megrendelt AV (hirdetés megjelenés) mennyiség megjelenésére, illetve a megrendelt időalapú hirdetés teljes kifuttatására, ugyanakkor a megrendelt AV mennyiség, vagy időalapú hirdetés kiszámlázásra kerül az előző bekezdésnek megfelelően.
   7. Felek rögzítik, hogy a bannerek elszámolásának alapja a Szolgáltató adservere által biztosított statisztika, melyhez a Megrendelőnek hozzáférést biztosít. Külön megállapodás esetén, a megrendelésben rögzítetten lehetőség van a Megrendelő vagy Megbízottja által biztosított adserver adatain alapuló elszámolásra.
   8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bikemag.hu adservere által mért átkattintás számok eltérhetnek a Megrendelő analitikájában mért látogatószámtól. Ebben az esetben a Bikemag.hu adservere által mért adatok irányadóak és ezzel kapcsolatban Szolgáltató minden reklamációt elhárít.
   9. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (elmaradt haszon címén a Szolgáltató nem vonható felelősségre).
   10. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak.
   11. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon.
   12. Szolgáltató által külön szolgáltatásként nyújtott bannerkészítés nem tartozik a hirdetési szolgáltatáshoz, annak díjszabását és fizetési ütemezését Felek egyedileg állapítják meg.
   13. Szolgáltató nem vállal garanciát a Megrendelő felé a hirdetői konkurencia (több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég hirdetése egyazon oldalon) kizárásáért, kivéve, ha ez a megrendelés visszaigazolásában szerepel.
   14. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.
   15. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.
   16. Éves hirdetési megállapodás esetén rendes felmondással mindkét fél megszüntetheti a szerződés 3 hónap felmondási idővel. A felmondási idő alatt az érvényes megrendelések teljesítendők a felmondási idő lejártáig.
   17. A megrendelő általi rendes felmondás esetén azonban a Szolgáltató megvonhatja a lista árhoz viszonyított kedvezményeket a tényleges teljesítés és a tervezett teljesítés arányában, az első hirdetés megjelenések időpontjára visszamenőleges hatállyal. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

 IV: Díjak, számlázás és fizetési feltételek

   1. A megjelent hirdetések elszámolása a médiaajánlóban feltüntetett listaárak alapján történik.
   2. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
   3. A Szolgáltató a nála megrendelt hirdetések elhelyezési illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból mennyiségi vagy egyéb engedményt adhat a Megrendelőnek a megrendelt mennyiség vagy elhelyezés függvényében.
   4. Szolgáltató kedvezményrendszerét valamint az aktuális hirdetési csomagokat a mindenkori Médiaajánlat tartalmazza,
   5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de a listaár-módosítás érvénybelépése előtt 15 nappal az új árlistát közzé teszi. A már visszaigazolt megrendeléseket az esetleges árváltozások nem érintik.
   6. Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.
   7. Szolgáltató rögzíti, hogy listaáraiból kerékpáros szakmai kedvezményt biztosít azon Megrendelőknek, akik a kerékpárgyártás vagy kerékpár kereskedelem területén dolgoznak. A kedvezményre jogosultak körét Szolgáltató jogosult egyedileg meghatározni.
   8. A kerékpáros szakmai kedvezményre jogosultak részére Szolgáltató a szakmai kedvezménnyel csökkentett árakat, valamint egyedi termékeket biztosít, melyeket külön médiaajánlatban rögzít.
   9. Kerékpáros szakmai kedvezményt csak direkt megrendelés esetén biztosít a Szolgáltató, Ügynökségek részére a mindenkori ügynökségi médiaajánlatban szereplő árak irányadóak.
   10. A médiaajánló alapján számított, a Megrendelő részére érvényes árakat a megrendelőben rögzítik a Felek, melyek érvényesek a szerződés tartama alatt.
   11. Az egyedi hirdetési vagy keretszerződésekben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.
   12. Éves hirdetési megrendelés vagy hirdetési csomag vásárlása esetén Megrendelő tudomással bír arról, hogy megrendelőben rögzített árak a kerékpáros szakmai kedvezmény miatt és ezen felül rögzítetten felül kedvezményes árak, melyek további kedvezményt tartalmaznak a Szolgáltató listaáraiból. A kedvezményes árak a kerékpáros szakmai státusz, a megrendelt hirdetési mennyiség, az éves megállapodás megkötése és a fizetési feltételek miatt érvényesek, ezek együttes vállalása miatt illetik meg a Megrendelőt.
   13. Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelt hirdetési kampány listaáras adatait a Szolgáltató a hivatalos online költéseket vizsgáló kutatócég felé lejelentse.
   14. A megjelent hirdetésekről a Szolgáltató a Megrendelő nevére számlát állít ki a hirdetési kampány utolsó napjának megfelelő teljesítési dátummal, amelyet a Megrendelő részére eljuttat. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.
   15. A hirdetések ellenértékét a Megrendelő banki átutalással egyenlíti ki, a Szolgáltató által a számlán feltüntetett bankszámlára, a számlán feltüntetett fizetési határidőben.
   16. Szolgáltató a számlákat éves megrendelés esetén a megrendelőben rögzített fizetési ütemterv szerint állítja ki.
   17. Szolgáltató által kiállított számlák papír alapú számlák, melyet Szolgáltató PDF formátumban kinyomtat és eredeti példányt PDF-ben, elektronikus úton küldi meg a Megrendelőnek. A számla kinyomtatva könyvelési bizonylat, ezért Szolgáltató, csak külön írásbeli kérés esetén postázza azt.
   18. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége.
   19. Amennyiben a megrendelőben ez másképp nem szerepel és a felek között nincs érvényes keretszerződés, mely e feltételt szabályozza, úgy a fizetési határidő a kiállított számla ellenében a hirdetési kampány teljesítésétől számított 8 nap, amelyet átutalással teljesít a Megrendelő.
   20. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes hirdetési szolgáltatásokat a Megrendelő részére kizárólag a teljes megrendelés vagy annak meghatározott részének előrefizetését követően teljesítsen.
   21. Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a késedelemmel érintett időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékkel számított késedelmi kamatot számít fel.
   22. Amennyiben a Megrendelő két szóbeli vagy írásbeli (pl. e-mail vagy levél) fizetési felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a Szolgáltató egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a felek között érvényben lévő szerződést vagy keretszerződést.
   23. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Szolgáltatónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat késedelmi kamattal együtt.
   24. Amennyiben a Megrendelő egy korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesítette, Szolgáltató jogosult -a késedelmi kamat felszámításán túlmenően- a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.
   25. A Megrendelő csak akkor jogosult a Szolgáltató felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Szolgáltató ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek

V. Tartalmi megrendelések külön szabályai

   1. A tartalmi megjelenések olyan speciális termékek, melyek megrendelésére csak előzetes egyeztetést követően, a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával van lehetőség. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül visszautasítson minden tartalmi megrendelést, amely nem összeegyeztethető az oldal tartalmával, filozófiájával vagy Szolgáltató érdekeivel.
   2. Az egyes tartalmi termékek részletes szabályait a következő pontok, valamint a mindenkori médiaajánlat tartalmazza.
   3. A kerékpártesztekre vonatkozó külön szabályokat jelen ÁSZF mellékletét képező a Kerékpártesztek szabályai melléklet tartalmaz, amely jelen ÁSZF-el együtt érvényes és hatályos.
   4. Kerékpár- alkatrész- és ruházati teszt megrendelésével Megrendelő elfogadja a mellékletben szereplő külön szabályokat is.
   5. A tartalmi megjelenések változatlan online elérhetőségét, valamint a tartalmi megjelenésekben elhelyezett külső weboldalra mutató hivatkozások (linkek) változatlanságát, Szolgáltató a megjelenéstől számított 2 naptári év időtartamra garantálja.

VI. Apróhirdetési termékek külön szabályai

   1. A Bikemag.hu-n feladott apróhirdetésekre és azok megrendelésére jelen ÁSZF szabályait kell alkalmazni, mindazokkal az eltérésekkel, melyeket a mindenkori Apróhirdetési Szabályzat rögzít.
   2. Az Apróhirdetési Szabályzat jelen ÁSZF mellékletét képezi és vele együtt érvényes és hatályos.
   3. A mindenkori Apróhirdetési Szabályzat elérhető a következő webcímen: http://apro.bikemag.hu/szabalyzat.html

VII. Vegyes rendelkezések

   1. A keretszerződéseken, egyedi szerződéseken és megrendeléseken, megállapodásokon túlmenően, jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók.
   2. A Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.
   3. A Felek az együttműködés során és a megállapodás révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzlettársaira vonatkozó információkat üzleti titokként kötelesek megőrizni a jelen szerződés időtartama alatt és megszűnését követően is. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a Felek a polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak.
   4. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató által készített tartalmak a Szolgáltató szellemi alkotásai, azok másolása, utánközlése feldolgozása és/vagy megjelenítése kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.
 • Melléklet: Kerékpár- és alkatrész teszt szabályai
  1. A kerékpár teszt átlagos ideje az átvételtől számított 2-3 hét / kerékpár.
  2. Szolgáltató a tesztkerékpárt szállítólevél alapján veszi át tesztelésre.
  3. Szolgáltató a tesztkerékpárra a teszt ideje alatt teljes körű anyagi felelősséget vállal.
  4. Szolgáltató a teszt során használja a kerékpárt, azt minden esetben eladható állapotban szolgáltatja vissza.
  5. A kerékpárokkal átlagosan 150-300 km-t teszünk meg, a kerékpár ennek megfelelő használtságban szolgáltatja vissza.
  6. A teszt során Szolgáltató a kerékpár műszaki és esztétikai állapotára ügyel, azonban karcolás, festékleverődés szükség szerint előfordulhat, melyért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  7. Szolgáltató a kerékpár láncvillájának védelme érdekében, saját márkás láncvillavédővel veszi át a kerékpárt, ennek hiányában a láncvilla sérüléseiért felelősséget nem vállal.
  8. A teszt célja az objektív tájékoztatás és a kerékpár népszerűsítése a Bikemag szakmai hitelének megőrzése mellett.
  9. A kerékpárteszt szabályait megfelelően alkalmazni kell alkatrészek, kiegészítők és ruházati termékek tesztelésére is.

  Utolsó módosítás: 2022.02.10.

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo