fbpx

Oakley – One Icon

A sci-fi rém­álom­ba il­lő gyár­épü­let sö­tét tömb­je fe­nye­ge­tő­en ma­ga­so­dik Foothill Ranch bé­kés pál­ma­fái és cu­kor­má­zas há­zi­kói fö­lé. Te­te­jén egy tá­vo­li vi­lág bor­zal­mas kö­ve­tét áb­rá­zo­ló lo­bo­gót tép a for­ró ka­li­for­ni­ai szél. Parancsba kaptuk, hogy nézzünk szét az erőd kör­nyé­kén és belsejében…Alig né­hány órával az után, hogy el­vál­tunk Billy-től az Answer ka­pu­ja előtt, máris dél fe­lé vet­tük az irányt, hogy né­hány óra múl­va el­ér­jük az An­gya­lok Vá­ro­sát, azaz Los An­ge­lest. Úticélunk az Oakley fő­ha­di­szál­lá­sa volt, Foothill Ranch-en, L.A.-től dél-ke­let­re, Orange me­gyé­ben. Bé­relt au­tónk tempomatját 65 mérföldre ál­lí­tom, Atom ko­moly arc­cal a tá­jat fo­tóz­za, a rá­di­ó­ból a California Dreamin’ szól, a po­hár­tar­tó­ban üdí­tő hűl – ez már maga az idill… Foothill Ranchra ér­ve út­ba­iga­zí­tást ké­rünk az Oakley fő­ha­di­szál­lás­sal kapcsolatban, mely­nek pos­tai cí­me sze­rény mó­don „one icon”. Nincs ne­héz dol­gunk a vi­szony­lag lan­kás, min­den je­len­tő­sebb vál­la­lat kép­vi­se­le­ti köz­pontját felvonultató kisváros lát­kép­ét egy mar­káns domb zár­ja le, te­te­jén egy ro­busz­tus, szür­ke tömb­bel. Gyors ütem­ben szál­lást ke­re­sünk, meg­va­cso­rá­zunk, és fel­ké­szü­lünk a más­na­pi lá­to­ga­tás­ra, illetve in­ter­jú­ra. A szo­bá­ban most sem ta­lá­lunk szexrabszolgákat, így szájhúzva té­rünk nyu­go­vó­ra: újabb ame­ri­kai kis­vá­ros, újabb Hil­ton, újabb mun­ka…

Más­nap a gyár előt­ti par­ko­ló­ból csep­pet meg­il­le­tőd­ve ha­la­dunk a fö­lénk nyo­ma­ko­dó épü­let­együt­tes fe­lé, mely leg­in­kább a Fallout ne­vű já­ték egyik erőd­jé­re em­lé­kez­tet: minimalista ki­vi­tel­ben. A par­ko­ló te­le, és va­la­hogy túl sok az au­tó a gyár mé­re­te­i­hez képest…

A ha­tal­mas elő­csar­nok­ba lép­ve meg­kez­dő­dik az uta­zás a já­té­kok vi­lá­gá­ba. A fa­la­kon beépített sav­ki­ve­ze­tő nyí­lá­sok, csa­pok, he­ve­de­rek, csö­vek és is­me­ret­len ren­del­te­té­sű szer­ke­ze­tek kaptak helyet. A két fő­fa­lon kör ala­kú nyí­lá­sok: egyik­ben egy 4 mé­ter át­mé­rő­jű ven­til­lá­tor, alat­ta ka­ta­pult­szé­kek, ve­lünk szem­ben a re­cep­ci­ós pult tö­mör vas tömb­je. A 9-es szép­sé­gű, sötétbő­rű re­cep­ci­ós lányzó gyors in­téz­ke­dést fo­ga­na­to­sít­va ér­te­sí­ti a cél­sze­mélyt, Crishanát, aki to­vább­pas­­szol min­ket az as­­szisz­ten­sé­nek, és el­in­dít min­ket egy „nagy kör­re”. Gyors el­iga­zí­tást ka­punk: nem nyúl­ni sem­mi­hez, nem fo­tóz­ni sem­mit, ki­vé­ve, ha kü­lön szól­nak. Hmm…

El­ső ál­lo­má­sunk egy plaza moziterme, amit té­ve­dés­ből a gyár­ba épí­tet­tek be. Meg­te­kin­tünk né­hány rek­lám­fil­met 1000 wattos Dolby csillióban, majd sé­ta to­vább. Egy kar­zat­ról ko­sár­pá­lyát pil­lan­tunk meg, mely­ről kí­sé­rőnk el­árul­ja, hogy NBA szab­vány szerint épült, ami­ből a csa­pa­tpá­lyá­kon kí­vül mindössze 7 db van a világon… va­la­mi Ecclestone-nak és Jordannek vagy egy-egy. A pá­lyán – ebéd­szü­net lé­vén – épp két Puerto Rico-i arc do­bál­gat. Né­hány vé­ko­nyabb kár­tyá­val biz­to­sí­tott aj­tó le­küz­dé­se után a la­bo­rok­ban ta­lál­juk ma­gun­kat. Itt az­tán tel­je­sen ti­los még em­lé­kez­ni is a lá­tot­tak­ra. Meg­les­sük a „környezetszimulációs” kam­rá­kat, ahol ext­ra-ma­gas és ext­ra-ala­csony hő­mér­sék­le­ten, szél­ben, illeve ned­ves kö­rül­mé­nyek közt vizs­gál­ják a ter­mé­kek vi­sel­ke­dé­sét. Az asz­ta­lo­kon jó né­hány ver­seny­társ ter­mé­ke hever – da­ra­bok­ban. Ha szem­üveg len­nék, na­gyon rosszul érez­ném ma­gam a kü­lön­fé­le kín­zó­esz­kö­zök lát­tán.

Vas­lép­cső­kön sül­­lye­dünk alá a „warehosuse”-ba, va­gyis a rak­tár­ba. Ki­de­rül, hogy az épü­let na­gyob­bik ré­sze a domb alatt hú­zó­dik, és ez a cég köz­pon­ti rak­tá­ra, in­nen in­dul­nak a szem­üvegszál­lít­má­nyok. A rak­tár már in­kább a Doom vagy a Quake egyes je­le­ne­te­i­re ha­jaz: szin­te vár­juk az IMP-ket. Újabb eme­le­tek, aj­tók és máris a gyár­tó­so­rok­nál va­gyunk. Nagy zsá­kok­ban ap­ró mű­anyag­da­rab­kák, me­lyből a len­csé­ket saj­tol­ják, majd mé­ret­re és fa­zon­ra vág­ják. A len­csék kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy egyenletes fény­tö­ré­sű jel­lem­ző­vel bí­ró ré­te­gek­ből áll­nak, így a pe­ri­fé­ri­á­lis lá­tó­me­ző tor­zí­tás­men­tes­sé­gét ga­ran­tál­va nem fá­raszt­ják a sze­met. Az ed­dig sem ki­fe­je­zet­ten bő­be­szé­dű kí­sé­rőnk né­hány szó­ban is­mer­te­ti a gyár­tá­sifo­lya­mat tíz­egy­né­hány rész­le­tét – mond­juk mi sem vártuk el, hogy ipa­ri tit­ko­kat áruljon el. A gép­so­rok min­den­kép­pen fo­tó­ra kí­ván­koz­ná­nak, de se­hol egy mik­ro­fil­mes kamera…

Lát­ha­tunk fél­kész, épp sü­tő­be ké­szü­lő Wired ke­re­te­ket, illetve len­cse­szí­ne­ző gé­pet, mely úgy mű­kö­dik, hogy az egyéb­ként egy szín­ben ké­szü­lő len­csé­ket be­he­lye­zik, majd be­su­ga­raz­zák. A su­gár­zás ide­je ha­tá­roz­za meg az adott len­cse szí­nét. Egy ilyen gép ára $3.000.000. Meg va­gyunk elé­ged­ve? Meg. Íme egy cég, ami­ről tud­tuk, hogy rend­kí­vül so­kat ál­doz­ a kül­ső meg­je­le­nés­re, az ál­ta­luk su­gallt üze­net fon­tos­sá­gá­ra, rek­lá­mok­ra, mar­ke­ting­re, és most al­kal­munk volt meg­ta­pasz­tal­ni, hogy mind­emel­lett en­nél sok­kal-sok­kal több ener­gi­át, fi­gyel­met és pénzt for­dí­ta­nak a tu­do­má­nyos hát­tér­re, a va­lós fej­lesz­té­sek, ku­ta­tá­sok és spe­ci­á­lis gyár­tá­si te­vé­keny­sé­gek lét­re­ho­zá­sá­ra.
Vis­­sza az elő­csar­nok­ba, be az alag­út for­má­jú mú­ze­um­ba, fo­tó­zunk, kí­sé­rőnk pe­dig de­monst­rál. Nagynyo­má­sú sű­rí­tett le­ve­gő se­gít­sé­gé­vel sö­ré­te­ket lő egy ró­zsa­szín fej­imi­tá­ci­ó­ra he­lye­zett szem­üveg jobb ol­da­li len­csé­jé­re, majd egy má­sik ma­si­na se­gít­sé­gé­vel fél ki­ló tö­me­gű acél éket ejt a bal ol­da­li­ra. A len­cse kar­cos lesz, de az imi­tált szem nem sé­rül. A fa­lon ké­pek a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig, majd az alag­út a bolt­ba ve­zet, ahol min­den je­len­leg for­gal­ma­zott ter­mék­ből van mu­ta­tó­ban né­hány pél­dány. Itt Crishana vár min­ket, s ne­ki te­het­jük fel az elő­ző nap ös­­sze­írt kér­dé­se­in­ket.

Bikemag: Mi az oka, hogy sok „há­bo­rús-stí­lu­sú” mo­tí­vum je­le­nik meg a ter­mé­ke­ken? Gon­do­lok itt a kü­lön­fé­le bom­bák­ra, a sok­szor vis­­sza­kö­szö­nő csont­vá­zak­ra, és az el­ma­rad­ha­tat­lan Õrült Tu­dós­ra. Ez eset­leg egy spe­ci­á­lis mar­ke­ting-szem­lé­let?

Oakley:
Nos, igen… A ko­po­nya pél­dá­ul a mé­rgekkel szembeni ­el­len­ál­lást szimbolizálja. A leg­több ter­mé­künk – az esz­té­ti­kus­sá­gon túl – egy­faj­ta vé­del­mi funk­ci­ót is be­tölt. Az Õrült Tu­dós tu­laj­don­kép­pen min­ket jel­ké­pez, va­gyis, hogy nem va­gyunk nor­má­li­sak, át­la­go­sak, ugyan­ak­kor nagy hang­súlyt fek­te­tünk a tu­do­má­nyok­ra. Eb­ből a gon­do­lat­ból kiindulva az Õrült Tu­dós bom­bá­kat ké­szít egy ve­szé­lyes vi­lág szá­má­ra.

B: A ter­mék­ská­lá­­ban mek­ko­ra sze­le­tet kép­vi­sel­nek a kü­lön­fé­le szem­üve­gek, és men­­nyi jut az egyéb ter­mé­kek­re, a fej­lesz­tésre, a mar­ke­tingre stb.?
O: A szem­üve­gek több mint 50%-át ­te­szik ki a pa­let­tá­nak.

B: Nagy­já­ból hány ver­seny­zőt szpon­zo­rál­ az Oakley szer­te a vi­lá­gon a kü­lön­fé­le sport­ágak­ban?
O: Na­gyon sok spor­to­ló van ily mó­don a csa­pa­tunk­ban, és mi­vel ti­te­ket gon­do­lom fő­leg a montisok ér­de­kel­nek, itt egy lis­ta a tel­jes­ség igé­nye nél­kül: Brian Lopes, Kyle Strait, Cameron Zink, Cedric Gracia, Marla Streb, Ro­land Green, Thomas Frischknecht, Thomas Allier, Mike King, Jill Kintner, Todd Wells, Liam Kileen, Gee Atherton, Ro­bin Baloochi, April Lawyer, Ni­ki Gudex, Wade Simmons, Robbie Bourdon, Thomas Vanderham, Timo Pritzel, Greg Minnaar, David Vasquez, Christoph Sauser, Warwick Stevenson (ki­zá­ró­lag BMX-ben ver­se­nyez), Ritchie Schley, Ali­son Dunlap, Katerina Hanusova és még so­kan má­sok.

B: Van olyan ver­seny­ző­tök, aki fi­ze­tést is kap a cég­től?
O: Ilyen ver­seny­zőről nincs tu­do­má­som.

B: Jelenleg hány­fé­le szem­üve­get gyár­tanak?
O: Nem szá­mít­va az „M-ke­re­tes” len­cse­for­má­kat, ami egy kü­lön stí­lus, illetve a ti­tán változatokat: 48.

B: Hány­fé­le len­csekom­bi­ná­ci­ót je­lent mind­ez?
O: Je­len­leg 159 ke­ret és len­cse színkom­bi­ná­ci­ónk van a 0 Matterrel, a Wire so­ro­zat­tal, X-Metal-lal és a Sport Speciallal – persze nem szá­mít­va a BTO op­ci­ó­kat.

B: Mi kü­lön­böz­te­ti meg az Oakleyt a töb­bi gyár­tó­tól?
O: A kü­lön­fé­le fej­lesz­té­sek, ku­ta­tá­sok, mint pél­dá­ul az XYZ op­ti­kák, és még so­rol­hat­nám. Néz­zé­k meg, hogy hány sza­ba­da­lom­mal ren­del­ke­zünk e té­ren.

B: Az önök által kifej­lesz­tett szabadalmak, tech­no­ló­gi­ák jog­vé­det­tek, vagy sza­ba­don fel­hasz­nál­ha­tók?
O: Vé­det­tek. Több mint 600 sza­ba­da­lom­ról és 900 véd­jegy­ről van szó.

B: Meg­té­rül ez a ren­ge­teg be­fek­te­tés a kontaklencsék ko­rá­ban?
O: Igen, min­den­kép­pen. Úgy vé­lem egy ext­ra­va­gáns, stí­lu­sos szem­üveg­gel vis­­sza­kap­juk a sza­bad­sá­gunk, és nem kell azon ag­gód­nunk, hogy a len­csék ki­szá­rad­nak vagy el­vesz­nek.B: Van va­la­mi vi­lág­ren­ge­tő új­don­ság a tar­so­lyo­tok­ban?

O: A THUMP. Az Oakley – a világon elsoként – megalkotta a szemüveg és digitális zenei tároló/lejátszó egységét. Az új eszköz MP3, WMA és WAV fájlok lejátszására is alkalmas, mely 128 vagy 256 MB-os memóriával kerülnek forgalomba. A szemüveg technikai paraméterei megegyeznek az Oakley egyéb szemüvegei által nyújtott színvonallal.

B: A leg­több Oakley tu­laj­do­nos­nak ál­ta­lá­ban fo­gal­ma sincs, mi­lyen tech­no­ló­gi­ák la­pul­nak a szem­üveg­ében. A má­sik tá­bor pe­dig úgy gon­dol­ja, hogy nap­ja­ink­ra már az ös­­szes el­kép­zel­he­tő tech­no­ló­gi­át ki­fej­lesz­tet­té­tek. Tény­leg, mit lehet még fej­lesz­te­ni nap­szem­üve­gek te­rén?
O: Csu­pán an­­nyit sze­ret­nénk ten­ni, mint ed­dig: csú­cson ma­rad­ni mind a di­vat, mind a tel­je­sít­mény te­rén, és ugyan­azo­kat a ki­vá­ló ter­mé­ke­ket bocsájtani a vásárlók rendelkezésére, ami­ket eddig… és még töb­bet!

B: Kö­szön­jük a le­nyű­gö­ző lá­to­ga­tást és a sok se­gít­sé­get!
O: Na­gyon szí­ve­sen!

A le­het­őségek ha­tá­ra­it fe­sze­get­jük. Az Oakley több mint 600 sza­ba­dal­mat bir­to­kol vi­lág­szer­te. Az öt­le­tek egy “de­signbun­ker” mé­lyén szü­let­nek, melyet CAD/CAM el­já­rá­sok­kal ön­tet­nek for­má­ba, hogy vé­gül az SLA fo­lyé­kony lé­zer tan­kok élet­tel tölt­sék meg őket. Az így nyert pro­to­tí­pu­so­kat spekt­ro­fo­to­mé­ter­rel, kü­lön­fé­le lö­ve­dé­kek­kel, és kör­nye­zet-szi­mu­lá­ci­ós kam­rák­kal tesz­tel­jük. Az új ta­lál­má­nyo­kat – va­lós ver­seny­kö­rül­mé­nyek kö­zött – a vi­lág legjobb at­lé­tái ér­té­ke­lik, akik ga­ran­tál­tan a leg­ke­mé­nyebb igény­be­vé­tel­nek te­szik ki a ter­mé­ke­ket.


Kategóriák

Az Oakley min­den egyes új ter­mé­két egységes de­sign-fi­lo­zó­fi­á­val fej­lesz­ti, amit szob­rá­sza­ti fi­zi­ká­nak (sculptural physics-nek) ne­vez. Ez a kül­ső meg­je­le­nés ki­ala­kí­tá­sá­nak tu­do­má­nyát takarja, persze a mű­vé­szet se­gít­sé­gé­vel. Az Oakley mér­nö­kei to­vább­ra is azon fá­ra­doz­nak, hogy a cég ter­mék­ka­te­gó­ri­á­it egyre szélesítsék.


Nap­szem­üve­gek

Az Oakley, mint a pi­ac meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, foly­tat­ja a fej­lesz­tést a kü­lön­fé­le spor­tok te­rü­le­tén, és vé­dett sza­ba­dal­ma­i­val új­ra­for­mál­ja a hét­köz­na­pi ter­mé­kek pi­a­cát. Ilyen pél­dá­ul a mag­né­zi­um öt­vö­zet ke­ret­be fog­lalt ke­rá­mia po­li­mer, mely­nek ered­mé­nye egy rend­kí­vül tar­tós és igen kön­­nyű szem­üveg­ke­ret.


Gyógy­ásza­ti cé­lú szem­üve­gek

Az Oakley a szemspecifikus ke­re­tek szé­les ská­lá­ját kí­nál­ja: len­csé­it az el­ér­he­tő leg­job­bak kö­zött tart­ják szá­mon a világon, la­bor­jai pe­dig a leg­ma­ga­sabb szin­tű tech­no­ló­gi­ákkal dolgoznak. A cég or­vo­si len­cséi – a po­la­ri­zá­ci­ós el­já­rá­sok sok­fé­le­ség­ének és a kü­lön­fé­le bur­ko­lá­si el­já­rá­sok­nak kö­szön­he­tő­en – a szi­vár­vány min­den szí­né­ben el­ér­he­tők. A tech­no­ló­gi­ák kö­zött meg­ta­lál­juk a Color Inherence el­já­rást, mely a len­csék fa­ku­lá­sát hi­va­tott meg­aka­dá­lyoz­ni, a vi­lág el­ső, va­ló­di, fel­cse­rél­he­tő or­vo­si len­csé­it, illetve az Oakley RX rend­szert, mely egy 3-D rács­ban ­tér­ké­pe­zi fel a fény su­ga­ra­it, így tö­ké­le­te­s ko­or­di­ná­ci­ót biztosít a szem és a len­cse fe­lü­le­te kö­zött.
Vé­dő­szem­üve­gek
Ebben a ka­te­gó­ri­á­ban a moto-krossz, a té­li spor­tok, a BMX és az MTB vé­dő­szem­üve­gei ta­lál­ha­tók. A vé­dő­szem­üve­gek ma­xi­ma­li­zál­ják a pe­ri­fé­ri­á­lis és az al­só lá­tó­me­zőt, mi­köz­ben op­ti­ma­li­zál­ják a kül­ső be­ha­tá­sok, illetve be­csa­pó­dá­sok el­le­ni vé­del­met. Az el­múlt 25 év­ben szer­zett ta­pasz­ta­la­tok ered­mé­nyez­ték az ipar leg­jobb tear-off rend­sze­rét. (A vé­dő­sze-m­üve­gen spe­ci­á­lis, vé­kony fó­lia­ré­te­gek he­lyez­ked­nek el egy­má­son, me­lyet el­ko­szo­ló­dás ese­tén a ver­seny­ző egy­más után le­tép­ked­ – a szerk.) A spor­to­lók­nak ké­szü­lő vé­dő­fel­sze­re­lé­sek mel­lett a cég har­cá­sza­ti szem­üve­ge­ket is ké­szít, a leg­utób­bi de­sign sze­rint be­épí­tett hű­tő­rend­szer­rel, ki­fe­je­zet­ten az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­ge szá­má­ra.

Láb­be­lik
Az Oakley a ci­pők és egyéb láb­be­lik tel­jes ská­lá­ját gyárt­ja, a hét­köz­na­pi vi­se­let­től kezd­ve a golf ci­pő­kön át a ka­to­nai/ipa­ri fel­hasz­ná­lás­ra szánt da­ra­bo­kig. A cég Net Shape tech­no­ló­gi­át és CAD/CAM el­já­rá­so­kat hasz­nál, hogy a ci­pők ös­­szes al­ko­tó­ele­me a ma­xi­má­lis tar­tós­ság je­gyé­ben ké­szül­jön. Az Oakley ki­fej­lesz­tet­te a Red Code technológiát, ami egy bizonyos ­faj­ta fél­tal­pú rend­szer, melyből az egyes spor­tok szá­má­ra meg­fe­le­lő ci­pők ké­szül­nek.
(Az alul­ról ha­tó erők el­nye­lé­sé­vel, az im­pul­zu­sok csil­la­pí­tá­sá­val és az ener­gia vissza­ve­ze­té­sé­vel op­ti­ma­li­zál­ják a sta­bi­li­tást).

Órák
Az Oakley évek­kel ez­előtt egy új­don­ság­gal tört be a ka­ró­rák pi­a­cá­ra, me­lyet Te­he­tet­len­sé­gi Ge­ne­rá­tor­nak ne­ve­zett. Ez a moz­gásener­gi­át elekt­ro­mos­ság­gá ala­kí­tja. A kön­­nyű ti­tán- és rozs­da­men­tes acélöt­vö­ze­tek, a me­rész ki­ala­kí­tá­sú for­mák, az Oakley quartz/analóg vo­na­la, mind tíz kö­ves szer­ke­ze­te­ket rej­te­nek, ez­ál­tal sváj­ci pon­tos­sá­got biz­to­sí­tanak.

Ru­há­zat
A ter­ve­zés so­rán a cél a tö­ké­le­tes kom­fort és meg­je­le­nés biz­to­sí­tá­sa. A termékeket a pro­fi at­lé­ták szá­má­ra fejlesztik, ám az Oakley ru­há­zat ugyan­úgy me­gáll­ja a he­lyét az ut­cai modellek pi­a­cán is. A cég az úgy­ne­ve­zett memb­rántech­no­ló­gi­át hasz­nál­ja, mely a szel­lő­zés fenn­tar­tá­sá­val víz­hat­lan­sá­got biz­to­sít.
Az Oakley a szo­ká­sos ru­ha­ter­ve­zé­si el­já­rá­so­kkal és sza­bás­min­tá­kkal szemben ezen a te­rü­le­ten is CAD/CAM di­gi­tá­lis for­má­zá­si el­já­rá­so­kat al­kal­maz. A já­ru­lé­kos tech­no­ló­gi­ák ská­lá­ja a fel­fúj­ha­tó szi­ge­te­lőrend­sze­rek hő­mér­sék­let-sza­bály­zá­sá­tól a Bio Hab pa­ne­lek be­csa­pó­dás el­le­ni vé­del­mé­ig ter­jed.Egyéb ki­egé­szí­tők

Az Oakley a kü­lön­fé­le ké­nyel­mes ki­ala­kí­tá­sú ki­egé­szí­tők szé­les vá­lasz­té­kát kí­nál­ja. A cég há­ti­zsák­jai, tás­kái az er­go­nó­mi­ai szem­pont­ok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel ké-szülnek, és a gyártó különösen nagy hangsúlyt fektet a meg­fe­le­lő erő­sí­té­sek­re. A ter­mé­ke­ket spe­ci­á­lis igény­be­vé­tel­re op­ti­ma­li­zál­ták: pél­dá­ul a cég szörftás­ká­ja kü­lön ki­ve­he­tő szá­raz/ned­ves, víz­ál­ló re­kes­­szel ké­szül. Az Oakley egye­dül­ál­ló mű­vé­szi de­sign­ja so­ha ed­dig nem lá­tott esz­té­ti­ku­mot visz a kí­ná­lat­ba: ez az övek­től a pénz­tár­cá­kon át a cse­rél­he­tő len­csék tok­já­ig mindenben fellelhető.

A ha­za­in­du­lá­sig hát­ra­lé­vő 2 nap nagy ré­szét a kö­ze­li Laguna Beach strand­ján piz­zafa­lás­sal, nagy­mel­lű lá­nyok stí­rö­lé­sé­vel, hul­lám­für­dő­vel, és fo­tó­zás­sal töl­töt­tük. Ezzel az epizóddal le is zá­rul kis ame­ri­kai cikk-so­ro­za­tunk. Re­mé­lem él­vez­té­k az uta­zást… ké­rem ma­rad­ja­nak ül­ve, míg a gép az ál­ló­hely­re nem ér, és a Bikkmakk nevében to­váb­bi kel­le­mes na­pot kívánok!

Eredetileg megjelent a Bikemag 2005. január-februári számában.

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo